Concurs d'ensaig - Corrupció política en la Comunitat Valenciana

BASES DEL CONCURS D'ENSAIG

“CORRUPCIÓ POLÍTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA”

“1982 – 2023”

 

L'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana convoca un concurs lliterari, al que podrà concórrer qualsevol escritor, dedicat a mostrar les conductes polítiques corruptes en les que la Comunitat s'ha vist immersa des de l'any de sa creació fins al moment actual, segons les següents BASES:

1.- Baix el títul “Corrupció Política en la Comunitat Valenciana 1982–2023”, els treballs deuran estar escrits en llengua valenciana, seguint les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. “Normes d'El Puig”.

2.- Cada autor podrà concursar en un únic treball, presentat en tres eixemplars d'un mínim de huitanta pàgines, impresos en paper A4, enquadernats, en trenta llínees per fulla, escrits en tipografia Times New Roman a 12 punts i interllineat de 1,5 espais. Ademés s'adjuntarà en format digital, en pendrive, format Word o Open Office. La bibliografia que s'acompanye haurà de circumscriure's a la Normativa APA.

3.- Les obres s'enviaran baix seudònim, el qual figurarà en l'exterior d'un sobre tancat, que contindrà també fotocopia del DNI de l'autor, nom, domicili, teléfon i correu electrònic, al domicili oficial de la AELLVA, Carrer de Dalt, 64, Valéncia. La data màxima de recepció serà el 31 d'agost de 2023.

4.- La AELLVA designarà un jurat qualificat en decisió inapelable.

5.- L'obra guanyadora serà premiada en 1500 €, i publicada dins del present eixercici. També es podrà recomanar la publicació d'alguna atra presentada i no premiada.

6.- El premi serà entregat al guanyador en l'acte del “Sopar dels Escritors”, als assistents del qual s'obsequiarà en un eixemplar del llibre.

7.- La participació en el present concurs supon l'acceptació total d'estes Bases. La resolució de qualsevol cas no previst en les mateixes correspondrà a l'associació convocant.

 

Nota: La AELLVA no necessàriament compartirà els plantejaments i opinions expressat en l'obra o obres guanyadores, les quals són de l'exclusiva responsabilitat de l'autor.