Normes de publicació en Solcant les lletres

Llengua.

Solcant les lletres se publica exclusivament en llengua valenciana, seguint la normativa actual del valencià, emanada de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Esta normativa constituïx la norma de publicació en la revista.

Quí pot i qué es pot publicar.

Els socis escritors i colaboradors de l'Aellva podran remetre per a la seua publicació texts i artículs que siguen originals i inèdits.  Els texts remesos podran pertànyer a qualsevol de les branques de la lliteratura.

Cada text se sometrà a la valoració prèvia dels revisors, els quals decidiran raonadament la seua publicació o no en la revista. Encara aixina, podrà valorar-se l’inclusió d’uns atres texts que no complixquen estos criteris, sempre que es considere la seua conveniència o interés; pero els revisors podran decidir lliurement i de forma raonada  la no publicació de qualsevol text que s'envie per a la seua publicació. 

Drets i deures. 

La remissió del text per a la seua publicació presupon la cessió dels drets lliurement assumida per l’autor.

Solcant les lletres no assumix necessàriament les opinions expressades pels autors de cada u dels texts publicats, els quals responen únicament a l’opinió pròpia del seu autor, expressada lliurement.

Els texts acceptats per a la seua publicació seran supervisats i maquetats, abans de ser tornats a l'autor per a la seua revisió definitiva. Una volta superat este punt no s'acceptaran novelles modificacions. Tampoc s'acceptarà la modificació substancial del text enviat en el primer enviament.

Enviament de treballs. 

Els treballs deuran ser enviats per a la seua publicació sempre en soport informàtic, redactats en un processador de texts. Se remetran a la direcció de correu electrònic de la  revista, a lo manco en dos mesos d’anterioritat a l’edició del següent número previst. La periodicitat de la revista serà semestral, publicant-se un número abans de les Jornades dels Escritors —novembre— i un atre abans de la Semana del Llibre Valencià —maig—.

En el correu i en el text deurà indicar-se el títul del treball, el nom sancer de l'autor i un teléfon de contacte d'ell. En el text del treball deurà incloure's també les associacions o institucions a les quals pertany l'autor, aixina com els càrrecs que l'autor eixercixca en elles, en el seu cas.

Els escrits que es dirigixquen com a artículs d'investigació o ensaig hauran d'anar precedits d'un resum sintètic d'un màxim de dèu llínees.

Qüestions tipogràfiques i d'estil.

Els texts tindran de presentar-se redactats en font georgia, a 11 punts i espayat a llínea i mija, en una única columna justificada. El text no presentarà tabuladors en inici de llínea ni sagnats.

No es considera de bestreta un llímit màxim d’extensió del text, —dins dels térmens raonables—, encara que Solcant les lletres podrà decidir la publicació segmentada o solicitar a l’autor una reducció si ho troba imprescindible per a la seua publicació.

Les cites que s'incloguen, figuraran en el text si són breus, senyalades per cometes " ". Si són extenses s'escriuran en paràgraf a banda, també entre cometes i en font georgia cursiva a 10 punts i espayat u i mig.

Les referències bibliogràfiques dins del text seguiran el sistema autor-any-pàgina. Si la referència és a una pàgina concreta s'inclourà l'any i el número de pàgina entre parèntesis, separats per dos punts. Si la referència és a una obra en conjunt s'inclourà només l'any de publicació entre parèntesis. La bibliografia referida podrà citar-se sancera a peu de pàgina la primera volta que es cite o en apartat a banda en acabant del text, a potestat de l'autor.