Juliol 2013

¿Fins a quàn aguantarem?

Autor/s de l'artícul: 

En la vesprada del dilluns ya donà la ràdio la notícia que el dimarts vérem confirmada en el diari. Eixe ent fantasmagòric que se diu valencià de no sabíem quina llengua (ara ya ho tenim clar) s'havia despachat en una comunicació en la qual afirma que abans de la conquista jaumina ací no s'havia parlat valencià, que el portaren els catalans i que és la mateixa llengua dels veïns de l'est i, per supost, del nort.

La veritat: pel camí que la dita entitat portava i les declaracions que venien fent tant l'actual president com l'anterior presidenta, el final no podia ser distint. El poble ha anat avisant-ho i els polítics fent-se els sorts. Perque no oblidem que tot este enredro ix dels compromisos d'un anterior president del Consell, el Sr. Zaplana, continuats pel Sr. Camps i arrematats per l'actual a qui li creixen els nanos. ¿Qué tal la Fòrmula 1?

Bo, puix si som els mateixos, ¿quina falta nos fan estos “acadèmics”? ¿Per qué devem pagar l'indignitat en els nostres imposts? Ya sabem que per blindar-la en l'Estatut -un atre favor del PP- no se pot eliminar, aixina que la demanda personal al Sr. Fabra és que suprimixca del presupost de la Comunitat les despeses que esta Acadèmia origina, els sòus dels seus membres, i qualsevol import destinat a favorir accions dels qui només desigen soterrar-nos com a poble. Diu el filòlec Voro López, parlant d'algú, que “deuen haver-li llavat el cervell”. No, amic Voro; lo que estes persones han fet ha segut pujar-se'n al cavall que pensen guanyador mentres arraconen la veritat, l'història i el sentiment d'un poble al que s'afanyen a tallar-li tota arraïl pròpia, perque només el volen subordinat.

Una Comunitat en risc de fallida no pot malgastar diners. Sr. President: pague als afectats per la llei de dependència als qui se deuen mensualitats. Pague als menjadors de les escoles i pague als farmacèutics, que al remat no nos donaran les receptes del segur si no alvancem els diners. I estos senyors, si volen treballar, que ho facen debades i que aquell que en realitat els mana, els acarone al seu sí, més amunt del Sénia, i nos deixen espai lliure, aire clar i les ganes de treballar per la llengua valenciana, que encara no hem perdut, intactes.

Alguns, farts d'aguantar, estarem absolutament agraïts.


Sobre l'entitat de la llengua valenciana i la definició del diccionari de la RAE

En la AELLVA donem cobertura a un centenar de creatius en la llengua secular del Regne de Valéncia. La nostra consolidació com a colectiu difusor lliterari ve reforçant el paper normatiu de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, el de l’associació Lo Rat Penat -centenària entitat, encarregada històricament de la docència de l’idioma-, aixina com el de diverses editorials i entitats culturals.

Com a conseqüència de dit marc d’actuació, el conjunt del modern moviment lliterari valencià ha donat com a resultat la publicació de vora mil obres escrites en llengua valenciana, d’acort en un criteri normatiu d’independència llingüística recolzat en les normes ortogràfiques de la RACV, conegudes popularment com a “Normes del Puig”.

Obres, estes, que en el cas de la AELLVA portem estimulant o produint en les últimes dos décades, en servici de la cultura i la riquea idiomàtica, i com a natural continuació d’una llarga història lliterària valenciana, que va donar lloc a u dels primers sigles d’or de les llengües romàniques.

En el marc de la recurrent controvèrsia social entorn de la definició de “valenciano” en el diccionari de la Real Academia Española, tornem a considerar injusta, hui com fa dèu o vint anys, una definició que, en dit diccionari, nos sucursalisa, diluïx i confon; sobretot, si tenim en conte l'història lliterària valenciana, aixina com l’acreditada entitat independent de la llengua valenciana -en dita denominació- des de fa més de siscents anys.

Fets als que hem de sumar l’actual madurea normativa, que la singularisa tant en el seu estàndart oral com en l’escrit, i el sentir d’independència idiomàtica valenciana que resulta natural en el poble i en les seues lleis.

Per això, sumant-nos a la documentació que ya va aportar en 2009 la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, tornem a demanar, una volta més, la recuperació de la definició de “valenciano” de 1959 (“lengua hablada en la mayor parte del antiguo Reino de Valencia”) o, com a mínim, una definició actual i breu: ”idioma o lengua de los valencianos”, sense més ni manco que unes atres autonomies en llengua pròpia.

Resenyar, no obstant, que l’entitat de la llengua valenciana no ve precisament  otorgada o condicionada pel diccionari oficial d'un atre idioma, sino pel conjunt de factors llingüístics, històrics, jurídics i socials que reafermen dita consideració a lo llarc de l’història.

Igualment, resulta inútil i nociu per a la supervivència i dignitat del valencià que, per conveniències diverses, resorgixca periòdicament una mateixa i estèril polèmica política i social sense que, al remat, se li done solució definitiva i incontestable per part dels poders públics.

Una solució que, sense dubte, no pot anar lligada només a la definitiva i imprescindible consideració del valencià com a llengua, sino també a la potenciació del seu us social en tots els àmbits -entre ells, llògicament, l'us lliterari-, al manteniment, fixació i potenciació de la seua riquea fonològica, lèxica i sintàctica, aixina com també a la seua transmissió sòlida a les noves generacions de valencians, independentment de la seua llengua materna.

Per últim, fem constar que la AELLVA recolza íntegrament el comunicat emés al respecte per la Secció de Llengua de la RACV el passat 4 de juliol.