Martínez i Garcia, Ferran


Torrent, 1947 - Valéncia C., 2019

Naixqué el 18 de març de 1947 en esta ciutat de l’Horta, residint en ella fins al setembre de 1958 en que la seua família es trasllada a viure a la capital.

Ya en Valéncia continuà estudis de bachillerat elemental en l’Institut Lluís Vives i en acabar es posà a treballar: primer en un taller mecànic a on es construïen bombes (d’aigua, clar), després en una tenda de roba de la Plaça Redona i més avant en un despaig de Gestoria i en una oficina de recaptació d’arbitris i imposts municipals que el va obligar a desplaçar-se contínuament per diversos municipis de la província, com a ajudant de recaptació, a pesar de la seua curta edat.
 
Treballant, començà estudis de Magisteri per lliure, acodint per la nit, quan eixia del treball, a una acadèmia fins a incorporar-se, com a voluntari, a l'eixèrcit. En acabar el servici militar, reprén els estudis i cursa el bachillerat superior i l'antic Cou que li permet ingressar en l'universitat.
 
Llicenciat en Dret per l'Universitat de Valéncia, fon advocat en eixercici durant vora quaranta anys. Era casat i tenia tres fills.
 
Interessat per Valéncia i lo valencià, estudià Llengua i Cultura Valencianes en Lo Rat Penat.
 
Autor vinculat a les falles com a poeta festiu en llibrets de falla des de 1981 per a vàries comissions: Fèlix Pizcueta -­ Ciril Amorós - Russafa (1981 a 2009); Àngel de l'Alcàsser de Torrent (1991 a 2009); Cuba – Buenos Aires (1996 a 1999 i 2002 a 2009); Lluís Lamarca- Velázquez (1984); Sant Josep de la Montanya-Terol (1999 i 2000); Segon Tram Avinguda, de Torrent (1986) i Falla de Vallada (2003), obtenint diferents premis en el Concurs de Llibrets de Lo Rat Penat aixina com el Primer premi de l'Ajuntament de Torrent en l'any 2000.
 
Autor d'alguns apropòsits per a presentacions falleres, guions per a la construcció de falles i multitut de 'versets' explicatius d'escenes en monuments fallers.
 
Participa en l'obra colectiva Llibre del poeta faller, en el poema 'Tribulacions d'un estranger' de l'Editorial Bonet Sichar (1983).
 
Poeta de la Reina de les Festes de Vallada en els anys 2001 a 2003 i 2005 a 2009, publicant-se els poemes en els llibres oficials de les festes.
 
Mensage en vers de l'embaixador cristià, per a les festes de moros i cristians de Vallada de l'any 2005 (llibre de festes).
 
Embaixades mora i cristiana de l'any 2000 de la Falla Fèlix Pizcueta-Ciril Amorós-Russafa (publicades en el llibret de l'any següent).
 
Recitals Poètics Primavera d'Estiu celebrats per l'Aellva de l'any 2007 en el poema '¿Tot el mal ve d'Almansa?'; aixina com en el del 2009 en el titulat 'Cent anys... i estem en la de sempre'.

 

Autor de les auques dels jocs infantils en l'àrea recreativa de Vallada.

 
Ha posat lletra a diverses composicions musicals de J. Centelles.
 
Ha segut mantenedor de Falleres Majors de vàries comissions falleres, aixina com de la Reina de les Festes de Chulilla, anys 1982 i 1992 y de Vallada, any 1992.
 
En prosa té publicats diversos relats curts, com ara en el Llibre Oficial de Festes de Vallada: 'Yo també vaig sentir la veu' (1994), 'La racionalitat no està sempre ben informada' (1995), 'Un tenor nomenat Mone' (1996), 'La casa de la por' (1997), 'Les travessures d'Assanya' (1999), 'El Dragó del Patriarca' (2001), 'Insòlita barata' (2004), 'Una aposta en la mili' (2005), i 'El milacre del dia' (2006); en El Granerer de Torrent, 'Torrent en lo meu cor' (1995) i 'El ball de Torrent en les falles' (2006). Algunes obres de temàtica fallera per publicar, com ara 'La Falla de la Sabata' i 'Falla al fem'. 
 

Treball d'investigació en relació a les falles, publicat en 1999 baix el títul de 'Més de cent anys' de la falla Fèlix Pizcueta i Ciril Amorós, història de la Comissió i el seu desenroll a lo llarc de més de cent anys, incardinada en el marc de les falles valencianes.

 
En prosa castellana té escrites diverses cròniques de viages, com ara 'Un primero de mayo' (1997), 'La seducción de Ifach' (1997), '... y flamea en las puntas de las lanzas' (2003), 'Asturias paraiso natural' (2005), 'Mojácar' (2007), 'Girando per l'Italia' (2008). 'El reino de los Mallos' (2009), etc.

 

Colaborà en el diari Valéncia hui, com ara en l'artícul crític sobre El Mercat Central de 11.06.07, o en 'El passador del mosquetó' del bolletí núm. 48 de l'Ateneu Cultural de Paterna.
 
Ha participat en distints Tallers de Prosa de l'Aellva en relats com ara 'La força del diàlec', 'Fidelitat' i 'La Flor del Taronger', publicades en les obres colectives 'Goles en Clam' (2005) i 'Clams en llibertat' (2009).
 
Fon membre de la Junta de Govern de l'Aellva i tesorer de l'associació en diverses époques.