Benvinguts a la web de l'Aellva. La nostra associació acull a la gran majoria dels escritors actius en llengua valenciana. Des d'esta web podràs saber més sobre els nostres escritors, conéixer les nostres activitats, consultar la nostra Biblioteca Valenciana Virtual, fer-nos costat associant-te a l'Aellva i resoldre els dubtes que pugues tindre sobre la llengua valenciana i la seua situació actual.

Notícies

Dol per la mort de Na Mariví Ferrandis i Olmos.

L’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, per mig de la seua Junta de Govern, vol expressar públicament el seu pesar per la mort de Na Mariví Ferrandis i Olmos, qui va faltar en Valéncia el passat dia 6 d’abril. Llamentem l’irreparable pèrdua d’una persona sempre dedicada i disposta a treballar per Valéncia, volguda per tots com ho demostra la gran concurrència d’amics al seu sepeli.

 
Els membres de l’AELLVA volem fer aplegar el nostre més sentit condol a tots els seus familiars i amics.
 
Descanse en Pau.

 

Assamblea ordinària de l'Associació

Este 27 de març ha tingut lloc en la nostra sèu, presidida per Mª Jesús Coves Torralba, la ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA d’enguany de la nostra Associació, on s’ha tractat el següent orde del dia:

 

Punt primer- Llectura pel Secretari i aprovació per l’Assamblea del Acta de l’Assamblea de l’any 2009. 

Punt segon.- Llectura pel Secretari i aprovació per l’Assamblea de la Memòria d’activitats portades a terme en l’any 2009. 

Punt tercer.- Presentació pel Contador del Estat de contes actual de l’Associació. 

Punt quart.- Renovació estatutària de la Junta de Govern, de la qual han causat baixa voluntària, per motius de treball, Juli Amadeu Àrias i Burdeos i Francesc Tarazona i Santabalbina; la nova Junta de Govern queda constituïda de la següent forma:

   PRESIDENTA          Mª Jesús Coves Torralba

   VICEPRESIDENT      Joan Romero i Moya

   SECRETARI            Manuel Navarro i Navarro

   VICESECRETARI      Quelo Romero i Martínez

   TESORER               Ferran Martínez i Garcia

   CONTADOR            Joan Antoni Alapont i Pérez

   VOCAL                  Rafel Melià i Castelló

   VOCAL                  Òscar Rueda i Pitarque

   VOCAL                  Rafel Pastor i Cantizano

 

Punt quint.- Llectura per la Presidenta de la Proposta d’activitats per a l’any en curs, on s’han de destacar els següents actes prevists:

RECITALS POETICS DE PRIMAVERA, que enguany giraran en torn a la figura de Joanot Martorell, i que es realisaran, com ve sent habitual en els últims anys, en el Saló d’Actes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana; tindran lloc el pròxim 20 de maig, dijous, a les 19:30 hores

Participació en la Semana del Llibre Valencià, que tindrà lloc en el marc de l’Acadèmia durant eixa mateixa semana. Allí estaran els nostres llibres a disposició del públic per a poder comprar-los. 

Se continuaran realisant les Tertúlies-taller de prosa els segons dilluns de cada més, com ve sent habitual, tret de la llectura de novembre que tindrà lloc el dia 22 per motiu de dates.

El dumenge 4 de juliol se realisarà el Dinar del mig any en el Chispa, com sempre, en la llectura dels microrrelats. 

En Novembre tindran lloc les XIX JORNADES DELS ESCRITORS, organisades per la AELLVA, dedicades a “AVENTURERS LLITERATS, VIAGERS I DESCOBRIDORS VALENCIANS”. Enguany se realisaran en l’incomparable marc de la Biblioteca Valenciana “Nicolau Primitiu”, en Sant Miquel dels Reis

Actualisació de la nostra pàgina Web, per a que devinga en un lloc de consulta del valencianisme. 

Previsió de la publicació del llibre de l’escritor de l’any, del llibre de les Jornades i un tercer en els últims Recitals de Primavera. 

Punt sext.- Plantejament pel Contador i aprovació per l’Assamblea del Presupost d’enguany, condicionat i llimitat perque l’Associació no rep cap d'ajuda del govern valencià ni d'unes atres administracions. 

Punt sèptim.- Tanda de preguntes i sugerències.

Tertúlia fallera

Dilluns, 8 Març, 2010 - 19:45
Lloc: 
Casal de la Falla El Charco, de Catarroja
El passat 8 de març tingué lloc la tradicional tertúlia fallera anual de l'AELLVA, que enguany acollia la Falla El Charco de Catarroja en el seu casal, en una bona assistència de públic. 

Introduïda pel president de la falla, Josep López i Nácher, i conduïda per la presidenta de l’AELLVA, Maria Jesús Coves, tres autors acreditats de llibrets de falla donaren a lo llarc de la tertúlia el seu particular punt de vista sobre la qüestió llibretera.

 

En primer lloc, Ampar Cabrera, des de la seua experiència personal, parlà sobre “la dòna creadora de llibrets”.

Cabrera rebujà de raïl els vells tòpics, i reivindicà el paper necessari de la dòna escritora per a proporcionar noves perspectives en una tradició popular secular en la que, cada volta més, i en part gràcies als cursos de poesia de Lo Rat Penat, les dònes comencen a irrompre en força. 

Llibrets “femenins”, ademés, en els que ya no es presupon obligatòriament, tal com era tradicional, un preceptiu to “fi”, respectuós i elegant. Com, per eixemple, eixa sàtira descarada de la que, trencant esquemes, Cabrera beu plenament i en molt de gust, tal com demostrà en la llectura d’algun fragment de les seues creacions.

Donís Martín feu a continuació una interessant dissertació sobre "l'época clàssica del llibret". Martín destacà les fondes raïls de l'escola satírica valenciana, que des de l'Espill de Jaume Roig o la Brama dels llauradors de l'Horta de Valéncia de Jaume Gaçull, passant pel pare Mulet, Lluís Galiana i Carles Ros, els coloquiers del sigle XVIII o les publicacions satíriques del XIX acabaran, en la persona del suecà Josep Bernat i Baldoví, donant forma en 1855 al primer llibret de falla com a "explicació i relació de tot lo que conté la falla": el llibret de la falla de la placeta de l'Almodí. 

Una tradició que continuaren destacats autors de la Renaixença, en una extensió als sainetistes i a noves publicacions satíriques i falleres d’enorme difusió i acceptació pel públic; gràcies també a l’instauració dels premis de llibret de falla de Lo Rat Penat –des de 1903-, lo que propiciarà la professionalisació dels escritors de llibrets i l’aparició d’una verdadera “época clàssica” del llibret de falla, en autors com Peris Celda, Morante Borràs, Bodria, Andrés Cabrelles, Ricart Sanmartín, Esteve Victòria, Josep Maria Bayarri, Hernandez Casajuana, Maximilià Thous (pare i fill), Gayano Lluch i tants atres. 

Martín parlà per últim d’una segona época “daurada”, que situà entre 1960 i 1995, en la que autors com Josep Bea, Emili Panach “Milo”, Ernest Peris-Celda, Emili Camps i Gallego, Anfós Ramon, Pere Delmonte, Joan Soriano i molts atres mantenen i aumenten la qualitat i tècnica de la lliteratura fallera.
 

Finalment, Joan Antoni Alapont  (precisament l’autor, junt en Joan Romero, Joan Josep Navarro i Yolanda Selma, de l’excelent llibret de la falla El Charco d’enguany) feu una reflexió sobre “l’importància del llibret en els pobles”. 

Alapont destacà la relació bidireccional que s’establix entre l’autor del llibret de falla i la llengua del poble. L’escritor, en essència, pren les paraules i les referències tradicionals de la boca dels seus potencials llectors: unes paraules que cull per a ordenar-les, lligar-les, dotar-les de sentit, i finalment tornar-les al mateix poble que les ha creades i les manté vives. 

És precisament eixa retroalimentació, i l’íntima imbricació entre el llibret, per una banda, i la cultura i la llengua populars, per una atra –que no populistes, ni molt manco vulgars, com pretenen alguns-  la que ha conseguit que la lliteratura satírica valenciana en general haja fruït d’un extraordinari desenroll i difusió, fins a convertir-se en u dels principals símbols de la personalitat pròpia del nostre poble, del Sénia al Segura.

 

Els assistents també tingueren l’oportunitat d’admirar els llibrets de la Falla El Charco d’eixercicis anteriors: autèntiques obres d’art que han creat estil i han conseguit multitut de premis en els últims anys. 
Portada del Llibret de la falla El Charco de 2010. Primer premi del Concurs de Llibrets en la Secció de Regne 

 

ESCRITOR DE L'ANY I SOPAR DELS ESCRITORS 2009

L'unànim elecció de la Junta de Govern de l'Aellva en Juli Amadeu Àrias i Burdeos com a Escritor de l'Any 2009, entre tres candidats/tes molt qualificats, només ha segut la constatació fefaent de la corpenta creadora d'un jove que sap conviure i reviscolar ilusions en els que ya arrosseguem l'estomordidora perea dels apassionants anys vixcuts. Juli té i dona idees, escriu, d'eixa obra feta i guanya premis, impartix classes com a professor en Lo Rat Penat, colabora a cor obert en qualsevol proyecte que nodrixca la valencianitat i estudia, seguix estudiant furtant-li hores a la sòn per a arrematar el doctorat en Ciències de l'Informació. 

 
És un valencià preparat, inteligent i compromés; capaç d'importants renúncies personals i econòmiques per la nostra identitat; treballador incansable majorment en l'ombra, per la raó de raons que nos agermana: Valéncia i la Llengua Valenciana. Esperem molt del teu esme, ¡avant! 
 
Aureli López 
 
SOPAR DELS ESCRITORS- 20 DE NOVEMBRE DE 2009 (21.45 H.) Com l'any passat, serà el l'Hotel Porta de Valéncia de l'avinguda del Cardenal Benlloch. Posem fàcil l'accés en bus o taxi. I per als qui venen motorisats i no troben lloc, a partir de les dèu de la nit se pot deixar l'auto en el carril bus.   

 

Targetó de les Jornades de l'Aellva 2009 (Anvers)

Targetó de les Jornades de l'Aellva 2009 (Revers)

XVIII Jornades dels escritors del 16 al 18 de novembre de 2009

TÍTUL DE LES JORNADES: Vicent Ramon Calatayud  Des de ‘l’inerme fidelitat’

 
[Dia 16, a les  19.30 hores]
Benvinguda i conferéncia inaugural   ‘Agent Comercial Ilustre’
Antonio Soriano. President del COAC Valéncia
José
Beltrán. Vicepresident del COAC Valéncia.
 
Premis i publicacions’
Aureli López  Muñoz. Agent Comercial, President d’Honor de l'Aellva.
 
‘Vallaí  dret i fet’
Fernando Giner. Alcalde de Vallada, Diputat en les Corts Valencianes
Hector Garrido. Croniste oficial adjunt de la Vila de Vallada.
 
[Dia 17, a les  19.30 hores]
‘Secretari de Lo Rat Penat’
Vicent Xavier Navarro. President dels  'Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia'
 
‘Una ànima positiva’
Francisco Tortajada. Gerent del Patronat de la Fundació Max Aub.
 
‘Eixamplant la valencianitat’
Daniel Sala.  Acadèmic de número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
 
[Dia 18, a les 19.30 hores]
Paperets de graciosa’
Obduli Jovaní Puig. Escritor.
 
‘La columna que perdura’
Pablo Salazar. Cap de redacció de Las Provincias.
 
L’amic de totes les hores’
Maria Jesús Coves. Presidenta  de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana.
 
Al remat de cada jornada s’obrirà una curta tanda de paraules, preguntes o sugerències.
 
Tindran lloc en el saló d’actes del Colege d’Agents Comercials
C/ Croniste Carreres, 5 de la Ciutat de Valéncia.

 

En el camí de la coherència

Autor/s de l'artícul: 

Per tal d'arribar ad algun lloc, lo més convenient és saber a on volem arribar. En el desori en el qual les circumstàncies nos tenen, a tots se nos fuig massa el temps i se nos han esmunyit possiblititats, duts per l'urgència o la reacció. El voluntarisme particular i l'acció puntual s'han donat, pero no sense encaminar-los a fer rabaça, sentar quadros de pervindre suprapersonals, etc. Nos ha mancat idea de futur, previsió de mijos, persistència i perseverància..., solidaritat i trellat i hem segut fàcils a les tentacions desvertebradores, actuant com si la valencianitat fora cosa que poguera ficar-se u en la bojaca, traure's a voluntat, prestar-la al més pintat, oblidant-la quan destorbe o exhibint-la només els dumenges en la plaça, quan és obligació de naixença. Pero llaga  dolorosa és el joc de l'enfrontament, del que uns i atres partits polítics han tret tallada, no deixant que suraren les vies pròpies cap a la revalencianisació necessària, per a intentar no ser claus, ni esclaus de ningú, per a conseguir que tots nos rerspecten i nos deixen viure, començant a ser els amos de la nostra casa, la nostra història, les pròpies llengua i cultura.., que nos asseguren dignitat en tots els órdens.

Per sentit comú, i per madurea, devem deixar esta etapa i alcançar més, per l'eixercici  coherent,  o simple instint de conservació, en lloc d'encontre a on no càpien els nefasts  "i yo més encara",  " qué s'ha pensat eixe",  "a quín sant"... Sense anar contra els referents que nos arraïlen institucionalment, siga la RACV, Lo Rat Penat, etc. etc., ni entrar al joc de la descalificació i l'atac per sistema, quan no conseguim que guanye la particular santa voluntat, o perque este no em cau be. Hem de pensar que el trellat i la disciplina manen treballar en i per les causes des de les mateixes, per a canviar-les i millorar-les, sense tindre que estar en la tasca del matalafer, perque intentant, trasplantant i bastint nous alcàssers, per a defensa de les batalles de sempre, no fem més que deixar l'arraïl a l`aire i els fonaments descarcatats.

Convé tornar, realimentar, esporgar, refermar i sobretot raonar, obrir mans i estretar pits, exigir per l'estímul als qui més puguen donar, unir amorosament, no tancar corralets prometent victòriers fàcils i acomodos egoistes. I això dur-ho a tots els àmbits.

 

Sopar dels Escritors 2023

Divendres, 24 Novembre, 2023 - 21:00 - 23:45
Lloc: 
Restaurant "La Hípica", Valéncia

Sopar dels Escritors 2023

Jornades dels Escritors 2023

Dimecres, 8 Novembre, 2023 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Ateneu Mercantil de Valéncia

Antoni Ruiz Negre, Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana. Tercera jornada.

Jornades dels Escritors 2023

Dimarts, 7 Novembre, 2023 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Ateneu Mercantil de Valéncia

Antoni Ruiz Negre, Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana. Segona jornada.

Jornades dels Escritors 2023.

Dilluns, 6 Novembre, 2023 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Ateneu Mercantil de Valéncia

Antoni Ruiz Negre, Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana. Primera jornada.

Distribuir contenido