Calpe i Climent, Àngel V.

Valéncia C., 1966

Calpe estudià Medicina en l'Universitat de Valéncia (Estudi General), a on es va doctorar en el Departament d’Història de la Ciència i Documentació. Feu la seua formació com a especialiste en Medicina Familiar i Comunitària en la Unitat Docent de Mallorca i té diverses publicacions en el camp de les ciències de la salut.

Autor centrat en l'ensaig i l'investigació en esporàdiques incursions narratives. És membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua des de novembre de 2003 i fon, fins a 2005, Agregat Colaborador de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Esta última institució li va encomanar l'organisació i coordinació del 1er Seminari Internacional de Llengües Minoritàries (SILM), que tingué lloc en el Palau de Congressos de la Ciutat de Valéncia els dies 11 i 12 de juliol de 2002, en una rellevant participació d'experts valencians i del restant d'Europa.
 
Ha segut columniste de la revista Lletraferit i vocal de la Junta de Govern de l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana.
 
Destaquen les següent publicacions:
 
Llengües minoritàries i entitat del valencià: “Tradició lliterària, identitat i model de llengua pròpia en Valéncia”, Paraula d’Oc, juny 2003, (6): 31-72; Calpe Climent AV (coord.), I Seminari Internacional de Llengües Minoritaries – 1st International Seminar on Lesser Used Languages. Ponències i comunicacions – Proceedings, Valencia Ciutat, 11-12 de juliol de 2002 – July 11th – 12th 2002, Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Série Filològica, 26, 2003; The Valencian language, a hidden Romance language, Conference on Language and Identity, October 2-5th, 2002, New York, American Society of Geolinguistics - Department of Modern Languages (The Baruch College – NYCU); Calpe Climent AV, López Verdejo V, La Declaració Universal dels Drets Llingüístics i el cas valencià, RACV, Série Filològica, 24 (versió bilingüe en anglés) i 25 (versió bilingüe en alemany), 2002; “Consideracions jurídiques sobre la llengua valenciana”, dins A. Fontelles Fontestad, A.V. Calpe Climent, J. Giner Ferrando i al., El valencià, una llengua del segle XXI (edició en valencià, castellà, anglés, francés i alemany), 2ª ed. RACV - L’Oronella S.E.V., 2001; “El pacte possible: El conflicte llingüístic valencià i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua”, dins L’Idioma Valencià en el sigle XXI, IX Jornades de l'AELVA, 11-13 de desembre de 2000, Associació d’Escritors en Llengua Valenciana – L’Oronella, 2001; “Eduart Escalante. Un eixemple de la marginació lliterària de la Llengua Valenciana”, dins Comunicacions de les V Jornades dels Escritors. Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, 1997.
 
Lexicografia: "Lèxic gastronòmic de l'alimentació en E. Escalante. Terminologia de l'alimentació i classificació semàntica del lèxic", Revista de Filologia Valenciana, 2002, 9:47-105; La medicina en els sainets d'Eduard Escalante i Mateu, Universitat de Valéncia, 7 microfiches (616 fotogrames), Tesis doctoral, 2001.
 
Documentació: "Valencioteca. Selecció i recopilació", Lletraferit, 1996 (1): 2-15; Obres mèdiques i biològiques dels segles XVI i XVII de la Biblioteca Pública de Mallorca, (1995).
 
Valencianisme: “Anàlisis d'un panorama polític sense nacionalistes. Bloc i Unió, 200.000 vots en la teulada”, Lletraferit, 2003, (64): 10-14; “El forcall valencianiste”, Lletraferit, 2002, (57):16-20; “El pensament valencianiste de Miquel Adlert”, dins Miquel Adlert. Vida i obra, Comunicacions de les VIII Jornades dels Escritors, Associació d’Escritors en Llengua Valenciana - L'Oronella, 2000; La Guerra Insidiosa. El valencianisme irresolut, Lo Rat Penat, 1995.
 
Unes atres publicacions: Nicolau Primitiu. Un esbós biogràfic, XI Jornades dels Escritors, 9-12 de decembre de 2002. Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, 2003; “Chuplacervells”, dins Clams de vida, Associació d’Escritors en Llengua Valenciana – L’Oronella, 2000; Calpe Climent AV, Tintorer Peiró A (coord.); Entorn a Ausias March, 1397-1997, Corts Valencianes, 1999.