La meua llengua

Josep Maria Puig Torralva (1899).

 

Perque parle y escrich la meua llengua,
has fet burla de mí,
y al rahonar de mon llenguage en mengua
soltares lo veri.

Si fores extranger, lo teu ultrage no sería tan greu,
llavors alabaríes mon llenguage
tan sols per no ser teu.

Cada flor té un color y té una aroma,
cada aucell té son cant,
així com cada poblé té un idioma:
yo soch del meu amant.

Yo l'adore fídel, com á sa mare
tot bon fíll deu voler,
encar que la llejea la malpare,
ja que li deu lo ser.

Yo que la vullch per pobra qu'ella fora,
maltraçada é ignorant,
al vore les belleces que atresora,
¡cóm me pren dolç encant!

Eixa llengua per tu tan menyspreada,
com fíll rebordonit,
en llabis de ta mare fon honrada
agruntsante en son pit.

Eixa llengua com arpa deliciosa
te parlava d'amors,
per boca de ta bella y casta esposa
en jorns engisadors.

Eixa llengua que oblida tos agravis,
á l'hora de la mort,
sense adonarten correrá á tos llabis
pera darte conhort.

Pera dirte'l camí que has de mampendre
avans del jorn darrer,
pera ferte pregar y ferte entendre
lo que's Deu justicier.

Perqué parle y escrich la meua llengua,
pots fer burla de mí;
Ves y blasfema que m'ho tinch á mengua
de tornarte'l verí.

 

 

Image:
Senyera de Lo Rat Penat confeccionada en 1991.